BIM   Dynamo


Tạo Package cho Dynamo (2)
Tự động Dim kích thước với Structure Rebar (10)
Duplicate Views (9)
Run file dynamo (5)
Sửa tên lưới trục nhanh ! (2)
Xóa các thành phần của list trong dynamo (5)
Đổi Tên Lưới Trục Tự Động Bằng Dynamo (5)
Nhóm thép bằng dynamo sau khi vẽ thép bằng extension cho dầm cột (5)
Gird về các đoạn line (13)
Đánh số cấu kiện (17)
CreateFilter dynamo (14)
Thư viện tổng hợp các script Dynamo thú vị (2)
Đánh mark dầm cho tất cả các tầng (17)
Hướng dẫn Add và Set Visibility Filter hàng loạt bằng Dynamo ( 2 ) (25)
Có bác nào tạo view3D section box từ đối tượng không (5)
Dynamo Structure : Đánh tên dầm tự động (1)
Revit-Dynamo: Làm việc với đối tượng Grid (8)
Tạo thép tự động với Dynamo Player (5)
[Đóng góp] Các ứng dụng của Dynamo (1)
Join Curve trong Dynamo Revit (5)
Những kiến thức cơ bản nhất của dynamo cho người mới bắt đầu (1)
Node trong Dynamo Revit (6)
Type Mark Dynamo cần sự giúp đỡ của mọi người (5)
Nhập giá trị cho parameter từ file excel (1)
Cần các Anh giúp dynamo copy to beam from beam (5)
Lọc list trong dynamo để phân chia mối nối thép ! (5)
Quản lý Filter bằng Dynamo (14)
Xuất khối lượng sang excel bằng Dynamo (2)
#Excel-Dynamo....Nhập dữ liệu bản màu trong excel sang dynamo? (6)