Cùng nghiên cứu & ứng dụng Dynamo


#23

Bác có thể giải thích hộ mình 2 cái code block này có nghĩa là sao ko nhỉ :smiley:


#24

cái đầu là lấy giá trị có index = 0 và =1 của kết quả ở node List.UniqueItems.
Cái số 2: hàng 1 là tạo 1 list gồm 2 string L và W, hàng 2 là tạo 1 list bao gồm kết quả của 2 giá trị " l = l(0) " và " w = l(1) "