Dynamo: Tạo tường tự động từ Room


#21

ok thank bạn rất nhiều.
đang chờ node vẽ sàn hoàn thiện và celling hoàn thiện


#22

#23

Bạn có thể cho mình xin bộ tool XtTool dc không, mình download trên packages ma ko co


#24

dùng node select model element kích chọn vào room bạn muốn chọn