Phân biệt các loại family trong Revit


#1

Tương tự như project, Autodesk Revit có 2 loại family là: .RFT (Family template) và .RFA (Family project):

  • Family template (.rft): Là family gốc của đối tượng (element) trong Autodesk Revit, là sự khởi đầu của “.rfa”, chỉ mở được khi tạo “New family” và ngược lại, khi tạo “New family” thì cũng chỉ mở được file “.rft”.
    Các “file.rft” có mẫu như hình dưới. (Metric …)

  • Family project (.rfa): Là family template sau khi được chỉnh sửa và lưu lại dưới định dạng rfa, người chỉnh sửa ở đây chính là Autodesk – hãng sản xuất. Họ sẽ tạo ra 1 bộ “.rfa typical” để người dùng sử dụng. “File.rfa” chỉ mở được trong môi trương project (Dự án); “File.rfa” có thể được đưa vào dự án bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Nơi chứa “File.rft” là tại folder có tên “Family Template”


Và nơi chứa “File.rfa” là tại folder có tên “Libraries”