Các phần mềm liên quan đến việc xem và chỉnh sửa .IFC

#1
 1. Simble bim: http://www.datacubist.com/whats-new-simplebim-6-0/
  Được dùng thử 30 ngày
  2.Tekla: http://www.teklabimsight.com/
  Miễn phí
  3.Solibri: https://www.solibri.com/
  Có bản viewer miễn phí
  4.Bimvision: http://bimvision.eu/en/free-ifc-model-viewer/
  Miễn phí
2 Likes
#2

Rất có ích, để em test mới được. Trước xuất ra IFC rồi lại mở lên bằng Revit thấy hơi chuối.

#3

Có cái đầu tiên dùng để tách file ifc, một số cái để view, có cái check va chạm vì model có thể xây dựng từ những phần mềm khác nhau :slight_smile: