Cập nhật tính năng: Nút Solved - đánh dấu bài viết giải quyết được vấn đề

#1

Ở dưới mỗi post sẽ có thêm nút tích Solved dành cho những câu trả lời tốt nhất. Tính năng này xuất hiện với người lập topic và các quản trị viên.

Bài viết sau khi được tích Solved:

Ở post đầu tiên cũng sẽ tự động xuất hiện bài đã tích Solved

Có thêm tính năng này sẽ giúp mọi người tìm nhanh được câu trả lời tốt nhất. Các topic đã có câu trả lời sẽ xuất hiện biểu tượng dấu tích ở đầu.

1 Like