Chuyển cách vẽ hoàn thiện từ CAD sang REVIT như thế nào

#1

Mình trước kia dùng CAD để triển khai bản vẽ và mình vẽ theo kiểu hoàn thiện ( các cấu kiện dầm, tường, sàn, trần có lớp hoàn thiện). Nay muốn chuyển sang ReVit mà vẫn muốn thể hiện bản vẽ theo cách như vậy, mong các cao nhân chỉ giáo.

#2

Revit chia rõ theo cấu kiện mà bạn. Riêng khoản hoàn thiện trần, dầm, cột thì hiện tại chưa có cách chính thống nào nhanh cả. Thường can thiệp bằng addin hoặc dynamo.