Hàm IF trong dynamo!

#1

Các Pro cho e hỏi với ạ!
E có thắc mắc lầm như thế nào để cài đặt thực hiện lệnh theo điều kiện ạ.
Ví dụ: điều kiện A thỏa mãn thì lệnh đọc dữ liệu của đối tượng mới được thực hiện
E xin cảm ơn a

#2

Bạn có thể dùng Node If trong hình nhé .