Paint in Dynamo

#1

Có ai biết Node nào dùng để paint các mặt dầm, sàn trong Dyanmo không, sao tìm trong Library mà không thấy, ai biết thí gợi ý dùm được không

#2

Hi there,
Bạn có thể dùng Python Script, lưu ý chọn multi faces.

Đây là code:

# Copyright(c) René Castillo Picazo
# México 2017
# cadesigner.mex@gmail.com

import clr

clr.AddReference("RevitAPI")
clr.AddReference("RevitServices")

import Autodesk
import RevitServices

from Autodesk.Revit.DB import *
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager

doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument


surfaces = IN[0]
material = UnwrapElement(IN[1])

def PaintFace(surf, mat):
  elemRef = surf.Tags.LookupTag("RevitFaceReference")
  elem = doc.GetElement(elemRef)
  face = elem.GetGeometryObjectFromReference(elemRef)
  
  if not (doc.IsPainted(elem.Id, face)):
    return doc.Paint(elem.Id, face, mat.Id)
   
  
TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc)

if (isinstance(surfaces, list)):
  [PaintFace(j, material) for i in surfaces for j in i]
else:
  PaintFace(surfaces, material)       

TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
2 Likes