Tài Liệu Giới Thiệu Về VR

#1

VR là công nghệ rất thú vị. Tài liệu này chỉ ra về phần cứng cũng như phần mềm cần thiết để sử dụng đc VR trong thiết kế và xây dựng:

1 Like